Wat is Max 5 odeur?

max 5 odeurVanaf midden jaren negentig zijn de wettelijke geurnormen voor de veehouderij niet aangescherpt, maar juist versoepeld. Dit staat haaks op de beleidsdoelstelling van de Herziene Nota Stankbeleid uit 1995. In deze nota stond aangekondigd dat vanaf 2010 geen ernstige hinder door geur meer zou mogen optreden. Daarbij werd een beschermingsniveau van 5 odeur genoemd.

In plaats van 5 odeur hanteerde de overheid de afgelopen jaren normen van 8 – 14 odeur voor het buitengebied. Daarmee werden omwonenden aan enorme stankoverlast blootgesteld. Temeer daar gemeenten de bevoegdheid hebben gekregen om lokaal een hogere stankbelasting toe te staan. Opmerkelijk daarbij is dat de normen voor de veehouderij ruimer zijn dan die van andere industriële activiteiten. Dit verschil in beschermingsniveau is niet te verdedigen, ook niet vanwege de grote veranderingen die zich de afgelopen decennia in het buitengebied hebben voltrokken. Het aantal agrariërs is er fors afgenomen zonder dat het aantal dieren minder werd (schaalvergroting) en het aantal burgers en niet-agrarische bedrijfsactiviteiten nam fors toe.

Al geruime tijd is er het inzicht dat de wettelijke normen voor stankhinder van de intensieve veehouderij wetenschappelijk onvoldoende zijn onderbouwd. De Gezondheidsraad erkent dat in het rapport Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen (2012). ‘’Geurnormen als de huidige adviesnormen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) zijn niet gebaseerd op een blootstelling-responsrelatie.’’ Volgens de Gezondheidsraad is het hoog tijd ‘’de wetgeving en handhaving op dit gebied wetenschappelijk steviger te funderen. ‘’

Al geruime tijd is er ook het inzicht dat geurhinder slecht is voor de gezondheid. Stank heeft een duidelijke gezondheidscomponent, erkent de Gezondheidsraad. Het advies van de Gezondheidsraad de geurhinder terug te dringen, heeft zich echter nog niet vertaald in strengere normen van de rijksoverheid.

In het rapport Max 5 odeur eisen omwonenden van veehouderijen dat de geurnormen aanzienlijk worden aangescherpt. Voor alle woningen die worden belast door geur vanuit de veehouderij zou een norm van 2 odeur (in de bebouwde kom) en 5 odeur (in het buitengebied) moeten gelden. De nieuwe normen van 2 c.q. 5 odeur dienen te worden opgenomen in de Wet geurhinder veehouderij c.q. het Activiteitenbesluit.

Verder is het noodzakelijk :

 • het onderscheid tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden op te heffen;
 • een wettelijke normering voor cumulatieve stank te herstellen;
 • de gescheiden beoordeling tussen melkveehouderij en intensieve veehouderij op te heffen en de geurhinder van de veehouderij integraal te beoordelen;
 • stanknormen op te stellen voor mestopslag en mestverwerking en die eveneens integraal te beoordelen met stalemissies.

Door rijksbeleid is in het buitengebied het evenwicht tussen woonkwaliteit en veehouderij verstoord geraakt. Grote delen van het buitengebied zijn daardoor onleefbaar geworden. Er is rijksbeleid, dat wil zeggen een wetswijziging, nodig om dit te corrigeren. Algemeen groeit het besef dat de intensieve veehouderij in Nederland toe is aan een fundamentele verandering, willen milieu- en natuurdoelen gehaald kunnen worden. Het terugdringen van geurhinder is daar een noodzakelijk onderdeel van.
In het rapport Max 5 odeur doen omwonenden voorstellen die het herstel van het evenwicht tussen veehouderij en woonkwaliteit mogelijk maken, zodat de inwoners en bezoekers van het buitengebied weer vrij kunnen ademhalen.

Klik op onderstaande link voor het hele rapport
Max 5 odeur

4 gedachten over “Wat is Max 5 odeur?

 1. Beste mensen,

  sinds enige tijd staan we in contact met allerlei organisaties vanwege de voorgenomen bouw van twee varkensstallen aan de Drabbelsweg in Veulen. Paul Geurts van vereninging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft ons een avond bijgepraat over allerlei zaken m.b.t. deze problematiek. Via een kennis kwam ik bij jullie werkgroep uit.

  Graag wil ik het volgende onder jullie aandacht brengen:

  op 8, 16 en 22 juni organiseert de gemeente Venray drie avonden om met alle geïnteresseerden van gedachten te wisselen over de toekomst van de intensieve veehouderij in Venray. Dit initiatief is mede ontstaan door de discussie omtrent de stallenbouw bij ons in de straat. Dit onderwerp staat daarom als het goed is ook op de agenda. Nu zijn we echter bang dat het een avond wordt waar met name organisaties als LLTB etc. hun zegje komen doen en dat de conclusie gaat worden dat er eigenlijk allemaal niets aan de hand is en dat de overlast wel meevalt. Wij als bewonersgroep van de Drabbelsweg gaan ook naar die avonden toe. Vraag is echter of ze de mening van “een stel lastige omwonenden” wel serieus nemen.

  Concreet is mijn vraag: Zijn jullie toevallig ook uitgenodigd en zo niet zouden jullie dan serieus in overweging willen nemen om als grote organisatie toch te komen. Aanmelden kan iedereen via http://www.venray.nl/dialoogveehouderij of
  tel. 0478 52 33 33. De kans de jullie mening / inbreng zwaarder gewogen wordt dan de onze is natuurlijk vrij groot. Het is in elk geval van het grootste belang dat er ook een duidelijke tegenwoord te horen is.

  met vriendelijke groeten,

  namens de bewonersgroep Drabbelsweg Veulen,

  Th. Bronswijk

 2. We zijn niet uitgenodigd, maar Andre Vollenberg lid van onze werkgroep en ook van Behoud de Parel zal er wel zijn en het woord voeren.

 3. Er wordt in oktober een symposium georganiseerd van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Wij willen daarvoor ook een uitnodiging sturen naar max5odeur. Waar kunnen wij deze uitnodiging naar toe sturen?

 4. naar aanleiding van telefoongesprek met Jinke Hesterman: Ik vind dit een geweldig initiatief. Wil graag met jullie samenwerken. Ben zelf voorzitter van twee stichtingen, wij proberen het huidige industriële agrarische geweld af te remmen.
  Ik vind het enthousiasme waarmee vergunningverleners meewerken aan deze megalomane projecten ronduit stuitend.
  Allen gezamenlijk kunnen we het tij misschien keren.

  Hoop van jullie te horen, groet, Paul van Haren.
  voorzitter stichting ” Dorp en Landschap Bommelerwaard”
  voorzitter stichting “Fijn wonen Schoofbandweg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf + vier =