Wat en wie is Max 5 odeur?

Vanaf midden jaren negentig zijn de wettelijke geurnormen voor de veehouderij niet aangescherpt, maar juist versoepeld. Dit staat haaks op de beleidsdoelstelling van de Herziene Nota Stankbeleid uit 1995. In deze nota stond aangekondigd dat vanaf 2010 geen ernstige hinder door geur meer zou mogen optreden. Daarbij werd een beschermingsniveau van 5 odeur genoemd.

In plaats van 5 odeur hanteerde de overheid de afgelopen jaren normen van 8 – 14 odeur voor het buitengebied. Daarmee werden omwonenden aan enorme stankoverlast blootgesteld. Temeer daar gemeenten de bevoegdheid hebben gekregen om lokaal een hogere stankbelasting toe te staan. Opmerkelijk daarbij is dat de normen voor de veehouderij ruimer zijn dan die van andere industriële activiteiten. Dit verschil in beschermingsniveau is niet te verdedigen, ook niet vanwege de grote veranderingen die zich de afgelopen decennia in het buitengebied hebben voltrokken. Het aantal agrariërs is er fors afgenomen zonder dat het aantal dieren minder werd (schaalvergroting) en het aantal burgers en niet-agrarische bedrijfsactiviteiten nam fors toe.

Al geruime tijd is er het inzicht dat de wettelijke normen voor stankhinder van de intensieve veehouderij wetenschappelijk onvoldoende zijn onderbouwd. De Gezondheidsraad erkent dat in het rapport Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen (2012). ‘’Geurnormen als de huidige adviesnormen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) zijn niet gebaseerd op een blootstelling-responsrelatie.’’ Volgens de Gezondheidsraad is het hoog tijd ‘’de wetgeving en handhaving op dit gebied wetenschappelijk steviger te funderen. ‘’

De Gezondheidsraad erkent ook dat geurhinder slecht is voor de gezondheid. Het advies van de Gezondheidsraad de geurhinder terug te dringen, heeft zich echter nog niet vertaald in strengere normen van de rijksoverheid.

In het rapport Max 5 odeur eisen omwonenden van veehouderijen dat de geurnormen aanzienlijk worden aangescherpt. Voor alle woningen die worden belast door geur vanuit de veehouderij zou een norm van 2 odeur (in de bebouwde kom) en 5 odeur (in het buitengebied) moeten gelden. De nieuwe normen van 2 c.q. 5 odeur dienen te worden opgenomen in de Wet geurhinder veehouderij/Activiteitenbesluit/Omgevingswet.

Verder is het noodzakelijk :

  • het onderscheid tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden op te heffen;
  • een wettelijke normering voor cumulatieve stank te herstellen;
  • de gescheiden beoordeling tussen melkveehouderij en intensieve veehouderij op te heffen en de geurhinder van de veehouderij integraal te beoordelen;
  • stanknormen op te stellen voor mestopslag en mestverwerking en die eveneens integraal te beoordelen met stalemissies.

Door rijksbeleid is in het buitengebied het evenwicht tussen woonkwaliteit en veehouderij verstoord geraakt. Grote delen van het buitengebied zijn daardoor onleefbaar geworden. Er is rijksbeleid, dat wil zeggen een wetswijziging, nodig om dit te corrigeren. Algemeen groeit het besef dat de intensieve veehouderij in Nederland toe is aan een fundamentele verandering, willen milieu- en natuurdoelen gehaald kunnen worden. Het terugdringen van geurhinder is daar een noodzakelijk onderdeel van.
In het rapport Max 5 odeur doen omwonenden voorstellen die het herstel van het evenwicht tussen veehouderij en woonkwaliteit mogelijk maken, zodat de inwoners en bezoekers van het buitengebied weer vrij kunnen ademhalen.

Over de werkgroep max5odeur

De werkgroep Max 5 odeur bestaat uit leden van burgergroeperingen die actief zijn in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Zij hebben het rapport Max 5 odeur ingebracht in de evaluatie Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), die in 2016 heeft geleid tot een advies aan de staatssecretaris van Infrastuctuur en Milieu. Leden van de werkgroep hebben intensief deelgenomen aan de evaluatie. De evaluatie heeft mede geleid tot een onderzoek naar het rendement van luchtwassers en uiteindelijk tot een bijstelling van de emissiefactoren.
Klik op het evaluatieadvies en het luchtwasseronderzoek

Burgergroeperingen

Stichting Leefbaar Halle-Heide

Stichting Mens, Dier en Peel

Nederweert Leefbaar

Stichting Gezonde woonomgeving Leudal
http://www.gezondewoonomgeving.nl
Behoud woonomgeving De Paes
http://www.behoudwoonomgevingdepaes.nl
Actiegroep Groen Graspeel
http://www.loggraspeel.nl
Werkgroep Behoud de Peel
http://www.wbdp.nl/
Bernhezer Buitenwacht
http://www.bernhezerbuitenwacht.nl/
Milieuvereniging Land van Cuijk
http://www.mlvc.nl
Leefmilieu Veghel-Erp
ABC Milieugroep Baarle Nassau
http://www.abcmilieugroep.nl/
Gezond Leefmilieu Venray
https://www.gezondleefmilieuvenray.nl/
Vereniging Behoud de Parel
www.behouddeparel.nl
Vereniging Stop de Stank
www.stopdestank.nl
Stichting Leefbaar Buitengebied
www.leefbaarbuitengebied.nl
Vereniging Leefmilieu
www.leefmilieu.nl