Waar moeten burgers op letten bij een nieuwe geurverordening?

Een goede geurverordening beschermt burgers tegen geuroverlast en zorgt voor een gezond en aangenaam leefklimaat.

Maar wat is een goede geurnorm?
Het niet overschrijden van de voor veehouderijen toepasselijke individuele geurnorm Wet geurhinder en veehouderij betekent niet zonder meer dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.
Door cumulatie, een optelsom van meerdere IV bedrijven bij elkaar, kan een hogere achtergrondbelasting ontstaan dan gewenst.

Toch onderkennen gemeenten met veel IV bedrijven in hun gemeente deze problematiek vaak niet.Terwijl voor de gangbare industrie zeer strenge geurnormen worden toegepast zijn deze in de veehouderij vaak veel soepeler. De geurnormen zijn vaak meer dan 4 keer ruimer. Het komt zelfs voor dat de geurcontournormen van de IV die over een industrieterrein liggen hoger zijn dan de industrie zelf mag produceren!

Een te hoge geurbelasting veroorzaakt een ongezonde leefomgeving.
Strenge geurnormen zorgen ervoor dat potentiële ziekmakende stoffen, in dit geval biologische gassen, tot een minimum worden beperkt.

Helaas wordt een geurverordening in de meeste gemeenten bijna gedegradeerd tot een hamerstuk. De meeste raadsleden hebben weinig interesse in deze taaie onoverzichtelijke materie. Agrarische bedrijven zijn doorgaans goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Hun belangen wegen vaak zwaarder in besluiten om een geurnorm aan te scherpen ter wille van gezondheid. De economische belangen wegen zwaarder dan een gezonde leefomgeving.
Met dit schrijven wil Max5-Odeur burgers attenderen op hun mogelijkheden om een zienswijze te doen indien een geurverordening wordt geëvalueerd.

Geur en gezondheid:

Veel wethouders en raadsleden zien deze relatie helaas niet. Inmiddels zijn talloze wetenschappelijk rapporten gepubliceerd die aantonen dat er een duidelijke relatie is tussen geurhinder en gezondheid. En deze is niet positief. Indirect verband tussen geur en ziekte, waarbij het waarnemen van geur allerlei lichamelijk processen op gang brengt, die ziek kunnen maken.

Hinder is een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetstheid, dat optreedt wanneer een milieufactor (geur) iemands gedachten, gevoelens of activiteiten beïnvloedt. Andere effecten zijn misselijkheid en/of braakneigingen, beperkingen van activiteiten of gedragingen, verstoring van slaap, ramen niet kunnen openen, niet buiten kunnen zitten, geen bezoek kunnen ontvangen. Langdurige geurhinder kan leiden tot stress-gerelateerde klachten.

Voorgrondbelasting / achtergrondbelasting.

Een voorgrondbelasting wordt veroorzaakt door 1 veehouderij. Terwijl meerdere IV bedrijven zorgen voor een achtergrondbelasting.
Een hoge voorgrondbelasting zal ervoor zorgen dat de hoge achtergrond belasting blijft bestaan. De norm die de provincie Noord Brabant bijvoorbeeld stelt in de verordening ruimte is een achtergrondbelasting van 20 OU. Dit is echter veel te ruim omdat de GDD een maximale geurnorm van 5 OU hanteert. Dit is gelijk aan 10 Geureenheden GE volgens de oude GGD normen.

Schrap de 50% regeling, uw gemeente kan deze aanpassen.

Max5-Odeur heeft bij de landelijke geurevaluatie van de wet geurhinder en veehouderij aangedrongen om deze regeling te schrappen uit de wetgeurhinder en veehouder.
In een overbelaste situatie kan de 50% regeling ervoor zorgen dat een veehouderij toch kan uitbreiden zonder dat deze de stank onder de wettelijke norm hoeft terug te brengen. Dit is natuurlijk onacceptabel. De vervuiler wordt op deze manier beloond, terwijl de omgeving in de stank blijft zitten.

Gemeenteraden hebben sinds een tijd de mogelijkheid deze norm af te zwakken zodat meer stank moet worden gereduceerd alvorens de veehouder kan uitbreiden met meer dieren.
Helaas wordt volgens ons te weinig gebruik gemaakt van deze bevoegdheid.

Een veehouderij wordt alleen op moment van vergunningverlening getoetst op geur. Bijsturen op geur gebeurt dus alleen op het moment van het daadwerkelijk vergunnen van een veehouderij. Dit is vaak 1x het geval in ongeveer 15 jaren.
Bij een hoge geurnorm wordt vaak geen verbetering in de vergunning doorgevoerd. Een strenge geurnorm zorgt voor een gezonde en betere leefomgeving. Het voordeel van een strenge geurnorm is dat vaak andere stoffen zoals fijnstof, endotoxinen en stikstof ook extra worden gereduceerd.

Falende combiluchtwassers:

Ondermaats presterende combi luchtwassers hebben gezorgd voor een slechte luchtkwaliteit. Zeker op het gebied van geur. De normen voor deze wassers zijn recentelijk naar beneden bijgesteld door het ministerie.
Echter vergund is vergund. Hierdoor is de vaak ontstaande overbelaste situatie niet opgelost en blijft de overlast bestaan. Het in kaart laten brengen van deze ongewenste situaties en gebiedsgerichte aanpak door een strenge geurverordening is dus zeer wenselijk. De gemeente kan een geurbeheersplan laten opstellen. De overlast kan dan gericht worden aangepakt.

Andere geurbronnen die niet zijn opgenomen:

Een ander mankement van de geurverordening is dat mestaanwending, mestbewerking, mestverwerking voerbrijkeukens etc. niet zijn opgenomen in de wetgeurhinder en veehouderij. Terwijl deze geurbronnen wel bijdragen aan een verslechtering van het leefklimaat qua geur. Uiteindelijk zorgt de som van deze activiteiten van de IV voor een extra flinke geurbelasting voor de omwonenden.

Inspreken bij uw gemeente.

Maak duidelijk in een beknopte verslag uw wensen kenbaar in de gemeenteraad van uw gemeente. En benader partijen in uw gemeente dat een goede geurverordening die een goed woon- en leefklimaat biedt noodzakelijk is.
Alleen een zienswijze indienen is vaak niet voldoende. Het bespreken met politieke partijen is eveneens aan te bevelen alvorens in de raad hierover wordt beslist.

Bijlage : Voorbeeld zienswijze van vereniging leefmilieuveghel-erp.

Zie ook ::
Brabants dagblad geurnorm
Eindhovens dagblad : geurnorm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *