GGD dikke vinger in de pap bij vergunningverlening in Gemert Bakel

In de gemeente Gemert Bakel krijgt de GGD een dikke vinger in de pap bij de vergunningverlening voor veehouderijen. Ook gaat de gemeente standaard bij nieuwe aanvragen van kippen- en varkensbedrijven op endotoxinen toetsen.

Het college van B&W van Gemert Bakel heeft daartoe besloten. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Als het aan het college ligt, gaat de gemeente gebruik maken van de Handreiking Veehouderij en Gezondheid, een checklist waarmee bepaald kan worden of er een advies van de GGD nodig is. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van geur en fijnstof, het risico voor zoönosen, transportbewegingen en de landschappelijke inpassing.
Als er bijvoorbeeld sprake is van stankoverlast, dan moet de GGD om advies worden gevraagd. Ook als burgers zich zorgen maken over de uitbreidingsplannen of nieuwvestiging van een veehouderij.
Toepassing van deze checklist kan ertoe leiden dat een aanvraag wordt geweigerd of dat de aanvrager dingen moet aanpassen. De GGD hanteert namelijk strengere advieswaarden voor de gezondheidskundige beoordeling van geur. Volgens de GGD kunnen risico’s voor de volksgezondheid niet worden uitgesloten, ook al wordt voldaan aan de normen uit de Wet geurhinder veehouderij en/of een gemeentelijke geurverordening. Gemeenten kunnen in hun beleid opnemen dat de strengere advieswaarden van de GGD mogen worden toegepast bij de beoordeling van vergunningen.
Pluimvee- en varkensbedrijven die bij uitbreiding meer fijnstof gaan uitstoten, krijgen te maken met een endotoxinentoets. Hiervoor wordt het Endotoxinen toetsingskader 1.0 gebruikt.
In Gemert Bakel hebben CDA en lokale partijen een ruime meerderheid. Verantwoordelijk wethouder is Anke van Extel-Van Katwijk (CDA).
Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid
Endotoxinekader 1.0

Eersel wil geurnormen verder aanscherpen

De gemeente Eersel wil de geurnormen voor veehouderijen die gaan uitbreiden, verder aanscherpen. Geldt nu nog in het buitengebied een maximale norm van 10 odeur, dat gaat straks naar 7 odeur, meldt het Eindhovens Dagblad. In de bebouwde kom mag het helemaal niet meer stinken: daar zou de norm naar 1 odeur moeten. De gemeenteraad moet nog instemmen met deze nieuwe normen.

De voorgestelde norm voor het buitengebied komt aardig in de buurt van de max 5 odeur die de gelijknamige werkgroep van bewonersgroepen nastreeft. Boven de 5 odeur is er een hoog risico op stankoverlast. Deze overlast veroorzaakt stress en dat is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Ook kan stank leiden tot andere lichamelijke klachten.

De aanpassing van de gemeentelijke geurverordening komt voort uit het gedoogakkoord, waarin is opgenomen dat ‘verdere groei van geuremissie en daarmee gepaard gaande overlast (en mogelijke gezondheidsrisico’s) ongewenst is’. In het college van Eersel zitten CDA, D66 en PvdA-GroenLinks, met gedoogsteun van de VVD. De gemeenteraad telt 17 leden: 3 CDA-ers, 2 leden van PvdA-GroenLinks, 2 van de VVD, 4 van Eersel Anders, 3 van D66, 2 van Kernbeleid en 1 van Leefbaar Eersel.

Laatste nieuws 25 januari 2018
Het CDA heeft uiteindelijk een stokje gestoken voor het aanscherpen van de normen. De partij vreest dat strengere normen nadelig zijn voor veehouderijen. Het plafond van max 2 miljoen odeur in de hele gemeente kan bewaakt worden met een aanhoudingsbesluit zodra er een overschrijding dreigt. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hiermee in.

Mestfabriek Wanroij leidt nog altijd tot veel klachten

Het aantal klachten over de mestfabriek Cleanergy in Wanroij (gemeente Sint Anthonis) bereikt trieste records. Het afgelopen jaar werden er  67 klachten ingediend tegenover 51 in 2015. Alle klachten waren afkomstig van negen omwonenden en bedrijven in de omgeving. Ze gingen hoofdzakelijk over stank.

Het bedrijf zit al zo’n tien jaar op een verkeerde plek. Het halve dorp Wanroy bevindt zich binnen een straal van minder dan een kilometer rond het bedrijf. Vijf jaar geleden gaf ZLTO-vertegenwoordiger Brouwers dat ook toe: “Iedereen is het erover eens dat op Molenveld geen mestvergister hoort. Maar het is nu eenmaal zo. Verplaatsen en sluiten zijn geen opties. Daarom moeten we inzetten op oplossingen.”
Boerenorganisatie ZLTO is mede-eigenaar van de mestfabriek. In 2009 is vastgesteld dat de geurnormen werden overschreden. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren in 2012 stelt Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat ZLTO de stankoverlast intensiever en nadrukkelijker zal aanpakken. Daar is kennelijk nog altijd weinig van terecht gekomen.
Andere bron van overlast is de mestvergister van de gebroeders Jan en Toine Aben in Wanroy, actief sinds 2004. Daar bevinden zich talrijke burgerwoningen binnen een cirkel van 250 meter rond het bedrijf. Hier is vooral sprake van verkeersoverlast en incidenteel van stankoverlast.

Update 6 juni 2019
Biovergister Cleanergy geeft zich over: de installatie wordt gesloopt door het bedrijf naast de mestfabriek. Omwonenden zijn opgelucht. Ze hebben jaren gestreden tegen de overlast.