Minder stank vleeskuikens door strengere geuremissiefactor

Houders van vleeskuikens kunnen door een strengere geuremissiefactor bij een uitbreiding van hun bedrijf veel minder kippen houden dan tot dusver was toegestaan. De nieuwe emissiefactor gaat per 1 oktober in.

Het rekenen met een hogere factor (0,33 in plaats van 0,24 odourunits per dier per seconde) heeft voor bestaande situaties geen gevolgen. Wel zijn er negatieve gevolgen voor de maximale uitbreidingsruimte die op een locatie beschikbaar is. Daarnaast geldt de hogere geuremissiefactor ook voor nieuwe locaties waar vleeskuikens gehouden gaan worden. Omdat er geen overgangsrecht is geformuleerd, is het moment van het definitieve besluit over een vergunningaanvraag – voor of na 1 oktober – bepalend voor het hanteren van de emissiefactor. Voor meldingsplichtige bedrijven geldt het moment van melding.

De factor is met 37,5% omhoog gegaan. Wie plannen had om 100.000 vleeskuikens te gaan houden, kan vanwege de nieuwe geuremissiefactor niet meer dan 73.000 vleeskuikens houden. Door het naar boven bijstellen van geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens kan lokaal geurhinder voorkomen worden, aldus het bericht in de Staatscourant van 19 september.

De nieuwe emissiefactor is het gevolg van de evaluatie wet geurhinder veehouderij, waaraan ook de werkgroep max 5 odeur heeft deelgenomen. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan het herijken van emissiefactoren, reductiepercentages en berekeningsmethoden van bepaalde diercategorieën. Met name bij vleeskuikens wordt er een groot verschil geconstateerd tussen de berekende geurbelasting en de daadwerkelijke geurbelasting en geurbeleving, aldus staatssecretaris Dijksma in een toelichting op het besluit.

Ook voor luchtwassers in vleeskuikenstallen gelden nieuwe factoren. In alle gevallen wordt de factor verhoogd:
chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie, wordt 0,23 (was 0,17)
chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5) wordt 0,20 (was 0,14)
biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie wordt 0,18 (was 0,13)
biofilter 45% geurreductie wordt 0,18 (was 0,13)

Bron: Staatscourant

Minimale veranderingen in geurbeleid Sint Michielsgestel

Steeds meer gemeenten stellen in de strijd tegen stankoverlast hun geurnormen voor veehouderijen bij. Zo ook Sint Michielsgestel. De veranderingen zijn echter minimaal. De normen voor het buitengebied gaan in deze Brabantse gemeente weliswaar naar beneden van 14 odeur naar 10 odeur, maar bedrijven die nu meer stinken dan de norm, krijgen geen beperkingen opgelegd. Alleen als ze gaan vernieuwen, moeten ze aan de nieuwe normen voldoen. De vraag is echter of 10 odeur veel helpt. Een bedrijf dat onder die norm blijft, kan nog altijd behoorlijk stinken.

Ook in de afstanden tussen veehouderijen en omwonenden voert de gemeente Sint Michielsgestel een minimale aanpassing door: voor nieuwe bedrijven en bedrijfsuitbreidingen geldt in de bebouwde kom voortaan een afstand van 100 meter (was 50 meter) en in het buitengebied 50 meter (was 25 meter). Dat is nog altijd veel minder dan de 250 meter die vanuit het oogpunt van volksgezondheid al jaren lang door de GGD wordt geadviseerd.

De aanpassingen in het geurbeleid van Sint Michielsgestel bieden geen definitieve oplossing voor omwonenden van veehouderijen. Ook de boeren zijn er niet gelukkig mee. Voor hen zijn de aanpassingen veel te streng. De lokale afdeling van ZLTO reageert daarom zeer teleurgesteld. ‘De norm gaat zo ver naar beneden dat het voor ondernemers niet meer interessant is om hun bedrijf te verbeteren’, zegt afdelingsvoorzitter Pedro van Hedel op de website Nieuwe Oogst.

Lees meer over stank in de gemeente Sint Michielsgestel op www.geendankmaarstank.nl