Onderzoek naar luchtkwaliteit Landhorst

Inwoners van Landhorst hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd voor onderzoek naar de gevolgen van luchtwassers voor hun leefomgeving.

Sinds enkele jaren merken de inwoners een verandering in de luchtkwaliteit. De lucht is vetter, viezer en ze hebben last van verstopte neus en andere ongemakken. Ook zien ze dat bomen in het betreffende gebied in de zomer minder blad hebben, eerder kaal zijn in de herfst en aan het “aftakelen” zijn. Er is een enorme groei aan alg en mos in de omgeving.
De inwoners leggen een relatie met luchtwassers op verschillende varkensbedrijven. Ze vragen zich af of de uitstoot van de vochtige lucht uit de luchtwassers schadelijk is voor mens en natuur bij een hoge concentratie luchtwassers in een gebied.
Volgens de gemeente, GGD en leveranciers van de luchtwassers zijn er geen schadelijke gevolgen, aldus de indieners van de aanvraag bij de Wetenschapswinkel. De inwoners wijzen erop dat deze antwoorden zijn gebaseerd op het resultaat van de test van een enkele luchtwasser. ”Er is nooit aangetoond dat een concentratie van luchtwassers geen nadelige gevolgen heeft.” De inwoners weten zich gesteund door diverse verenigingen en burgergroeperingen.

Zie ook: Landhorst, je zult er maar wonen

Nieuwe normen voor stankgebied Heusden

Het college van B&W van de gemeente Asten wil nieuwe geurnormen om de stank in het dorp Heusden te kunnen aanpakken. Voor de bebouwde kom gaat max 0,5 odeur gelden, voor het gebied buiten de kern van Heusden max 5 odeur.

Voor het overige grondgebied van Asten wil het college een nieuwe geurnorm van 1 – 10 odeur: 1 odeur voor de kernen en 10 odeur unit voor het buitengebied. De nieuwe normen moeten een verdere overbelasting van het gebied rond Heusden tegengaan en het woon- en leefklimaat op termijn verbeteren. Anderzijds bieden de nieuwe normen ook voor de sector nog groeimogelijkheden buiten het overbelaste gebied, aldus het college. Er zal echter wel geïnvesteerd moeten worden in geurreducerende maatregelen.
Volgens het college  zijn de nieuwe normen te danken aan het feit dat  ”alle partners met elkaar in gesprek gebleven en er op een constructieve manier is samengewerkt. Uiteindelijk is het wel aan de gemeente om een goed afgewogen besluit te nemen dat recht doet aan alle partijen. ”

E-noses kunnen unieke informatie verschaffen over stank

E-noses zijn een waardevol, aanvullend instrument bij het vaststellen van geurhinder. Ze verschaffen informatie die niet op een andere manier kan worden verzameld. Ze kunnen klachten verifiëren, maar ook preventief werken. Het is een methode die nog veel verder ontwikkeld kan worden. Dat zei Carla Anzion van Anzion advies op een geurcongres in 2013, georganiseerd door Infomil. Het is al weer twee jaar geleden, maar haar opmerkingen worden met de dag relevanter nu er een evaluatie gaande is van de Wet geurhinder veehouderij. Burgergroeperingen verenigd in de werkgroep max 5 odeur maken zich sterk voor de ontwikkeling van e-noses voor de veehouderij.


Meer over het geurcongres, klik hier

Klimaat: burgers betalen de vervuilers

mestvergister neeDe klimaattop is voor André Vollenberg – lid van de werkgroep max 5 odeur – aanleiding om de intensieve veehouderij en met name de mestverwerking ter discussie te stellen. Op 1 januari worden er regelingen van toepassing die mestverwerking meer moeten gaan stimuleren dan nu het geval is. Dit is echter zeer onwenselijk. Mestfabrieken houden de enorme uitstoot van broeikasgassen in stand. De burger betaalt daar aan mee.

Klik hier voor het artikel ”Klimaat: burgers betalen de vervuilers”