Gemeente Oirschot weigert vergunning

De gemeente Oirschot weigert varkenshouder M. Timmermans aan de Heikant in Oost-, West- en Middelbeers een vergunning te geven, ook al veroorzaakt deze door omschakeling van zeugen op biggen en vleesvarkens en toepassing van luchtwassers minder stank.

De gemeente vindt dat de omgeving overbelast is met stank en wil niet meewerken aan de zogeheten 50% regeling. Door deze regeling mogen veehouders de helft van de stank die ze minder uitstoten compenseren met meer dieren.
De gemeente hanteert max 10 odeur als norm voor het buitengebied, 7 odeur voor de bufferzone rond de bebouwde kom en 2 odeur voor de bebouwde kom.
De zaak ligt nu bij de Raad van State. De uitspraak volgt over enkele weken.

Uitspraak Raad van State d.d. 30 september 2015

”Vast staat dat de wijziging ertoe leidt dat de door de inrichting veroorzaakte geurbelasting ter plaatse van de woning aan de Heikant 5 afneemt van 17,7 naar 12,9 odour units per kubieke meter, dat de achtergrondbelasting ter plaatse van deze woning afneemt en dat ook de emissies van ammoniak en zwevende deeltjes (PM10) afnemen. Gelet hierop is aannemelijk dat de wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie leidt tot een afname van de milieugevolgen vanwege de inrichting, ook wat het aspect volksgezondheid betreft, zodat niet kan worden geoordeeld dat de wijziging belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Dat na de wijziging een overbelaste geursituatie blijft bestaan, hetgeen het college niet wenselijk acht, kan geen grond zijn om in het kader van deze procedure over verlening van een omgevingsvergunning voor de wijziging een milieueffectrapport te eisen en op die manier te bewerkstelligen dat in de inrichting verdergaande geurreducerende maatregen worden getroffen.”

Uden trapt op rem veehouderij vanwege stank

De gemeente Uden verstrekt voorlopig geen nieuwe milieuvergunningen meer aan veehouderijen. Dit vanwege een toename van het aantal burgerwoningen dat in de stank is komen te zitten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de toestand voor 356 woningen niet aanvaardbaar is. Vooral in Odiliapeel is de situatie verslechterd.

Met de huidige geurnormen is in de gemeente Uden een verdere verslechtering van de geursituatie mogelijk, zo blijkt uit het onderzoek. ”Een aantal bedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied Odiliapeel zitten nog niet op slot en kunnen daarom nog ontwikkelen waarbij een toename van de geur kan optreden. Daar tegenover staan de bedrijven die gaan stoppen waarmee een afname van geur zal optreden. Per saldo kan worden aangenomen dat met de voortzetting van de huidige normen de geursituatie in en rond Odiliapeel zal verslechteren.”

De gemeente heeft de huidige situatie aan zichzelf te danken. De ontwikkeling van de bedrijven ten oosten van Odiliapeel heeft plaatsgevonden in het licht van het aanwijzen van dit gebied als landbouwontwikkelingsgebied. Hiervoor is in een geurverordening een hoge norm opgenomen (25 odeur), zodat de bedrijven zich konden ontwikkelen.

Het besluit om geen vergunningaanvragen in behandeling te nemen geeft de gemeente een jaar de tijd een nieuwe geurverordening op te stellen.

Gesubsidieerde stankoverlast

Het is schering en inslag. Steeds meer omwonenden klagen over stankoverlast afkomstig van de met veel overheidsgeld opgerichte mestvergisters, vooral als deze staan in reeds overbelaste situaties. Zelfs vergisters met luchtwassers blijken te stinken. Ook zogeheten plasma-installaties doen niet wat ze beloven. Zijn het technische onvolkomenheden of is de zwaar gesubsidieerde stankoverlast onvermijdelijk? In de nieuwe rubriek ”Je zult er maar wonen” aandacht voor de mestvergister in Horst aan de Maas van familie Van Asten.
Lees meer