Omwonenden verzetten zich tegen mestverwerker Kapel Avezaath

Een groep omwonenden verzet zich tegen de uitbreiding van een mestverwerker in Kapel Avezaath (gemeente Buren) van 50.000 ton mest naar 100.000 ton. De mestverwerker draaide tot 1 december 2017 op een gedoogbeschikking van de provincie Gelderland. Het bedrijf Orgamebo van Willem Bos heeft een vergunning aangevraagd. Omwonenden klagen over stankoverlast. “‘Het stinkt als een dolle”, aldus Jos Oosters in de Gelderlander.

Harde geurnorm noodzakelijk voor mestvergisters

Als lokale overheden in vergunningen voor mestvergisters geen harde geurnormen opnemen, kunnen omwonenden langdurig in de stank zitten. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak over een mestvergister in Borgercompagnie.

De vergister verwerkt jaarlijks 35.000 ton mest. Vanwege aanhoudende stankoverlast had de gemeente Veendam de eigenaar een dwangsom opgelegd: hij moest binnen een bepaalde termijn maatregelen treffen.
De gemeente heeft echter in de vergunning slechts aangegeven dat de geurhinder niet onaanvaardbaar mag zijn. Een duidelijke norm ontbreekt. De Raad van State heeft het dwangsombesluit daarom geschorst. Bij een dergelijke vage omschrijving kunnen niet op korte termijn grote investeringen worden afgedwongen. De mestvergister kan dus voorlopig doordraaien, in afwachting van een uitspraak van de Raad van State in een bodemprocedure.

Gezondheidseffecten mestverwerking nog onbekend

De effecten van mestverwerking op de volksgezondheid zijn nog onbekend. ”Ik vind wel dat we daar naar moeten kijken”, zei een woordvoerder van LTO tijdens het symposium over veehouderij en gezondheid op 3 november in Den Bosch. ”We willen geen processen waarbij grote volksgezondheidsproblemen bij optreden.”

De LTO-woordvoerder verwees naar het Kennis Coördinatie Centrum Mestbewerking dat in oprichting is. Daarin zijn mestverwerkers, mestvervoerders, LTO, landelijke en provinciale overheden bij betrokken. Ook het kennisplatform Veehouderij en Gezondheid inventariseert de risico’s. Er is inmiddels een Kennisbericht Mest en Mestbewerking.
Jeroen van Leuken van het RIVM zei: ”Grote vraag is of er ziektekiemen in het milieu terechtkomen via de luchtwassers. Nader onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.”
Ondertussen heeft de provincie Brabant een adviesbureau in de arm genomen. De provincie wil grootschalige mestverwerking toestaan. Het adviesbureau moet nu de processen en technieken in kaart brengen en de effecten daarvan op de omgeving. Er komt een gezondheidstoetsingskader. Samen met het kennisplatform veehouderij en gezondheid worden de risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht.
De druk vanuit de veehouderij is enorm. Er moeten dringend mestverwerkers bij komen om het mestoverschot weg te werken. Burgers kunnen daartegen in het geweer komen door erop te wijzen dat er mogelijk risico’s zijn voor de volksgezondheid en dat overheden hierover nog geen zorgvuldig besluit kunnen nemen.

Zie ook bericht: Mest ”risicofactor” voor de volksgezondheid”

Inwoners Marrum vrezen stankoverlast mestvergisters

De inwoners van Marrum vinden twee mestvergisters vlakbij hun dorp ”onverantwoord”. Ze zijn bang voor stankoverlast.

De ene vergister (capaciteit 36.000 ton) moet komen aan de oostkant van het Friese dorp. De andere (capaciteit 100.000 ton) zou op een locatie aan de westkant verschijnen.
Voor de monovergister van 36.000 ton van De Wolff Verenigde Bedrijven is door de gemeente Ferwerderadiel al een vergunning afgegeven. De co-vergister van 100.000 ton komt uit de koker van Klaas Nijboer uit Metslawier en energiebedrijf Engie.

Omwonenden en Doarpsbelang hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij het energiebedrijf en een brief gestuurd naar gemeente en provincie.
Bron: Leeuwarder Courant

LAATSTE NIEUWS, 21 september 2017
Engie ziet af van co-vergister: ”onvoldoende draagvlak”, het project dreigt ernstig vertraagd te worden door juridische procedures. Burgerverzet heeft dus effect.

RvS: ”Stank mestverwerker en stallen integraal beoordelen”

Een varkenshouder in het Brabantse Holthees mag voorlopig geen mestverwerker op zijn bedrijf plaatsen. De Rechtbank Oost Brabant heeft geoordeeld dat de geuremissie van de mestvergister beoordeeld had moeten worden in combinatie met de geuremissie van de varkensstallen.

Tegen de vergunning voor de mestvergister en een uitbreiding van het varkensbedrijf was door inwoners van het dorp bezwaar gemaakt. Belangrijk punt in de uitspraak is de erkenning dat er ter plekke sprake is van een overbelaste situatie. Kort gezegd: de inwoners van het dorp ervaren al teveel stankoverlast. Die overbelaste situatie had betrokken moeten worden bij de beoordeling van de geuremissie, aldus de Rechtbank Oost Brabant.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Oost Brabant

Enorme boete voor eigenaar mestverwerker Ede

De eigenaar van een mestverwerker in Ede heeft een boete gekregen van anderhalf miljoen euro. Dat heeft de politie van Ede bekend gemaakt.

Op het bedrijf was de mest niet op de juiste manier opgeslagen. Daardoor is het milieu en ook het riool ernstig verontreinigd. Voor de gebouwen bleek geen vergunning te bestaan, de administratie was niet in orde of zelfs afwezig. Brandweer, omgevingsdienst en gemeente hebben onlangs een controle uitgevoerd. Daarbij zijn veel overtredingen geconstateerd. Het onderzoek wordt voortgezet.
Het is niet de eerste keer dat een mestverwerker in opspraak raakt. In maart kreeg een mestverwerker in Helmond een dwangsom opgelegd vanwege het veroorzaken van stankoverlast. Lees meer in dit bericht: Mestverwerker van incident naar ramp

Vakensbedrijf De Rooij bron van ergernis en stankoverlast

Aan de Oisterwijkse baan in Heukelom staat op nog geen 250 meter van de bebouwde kom een varkensbedrijf met een mestverwerker. Het bedrijf van de familie De Rooij veroorzaakt al jaren stankoverlast. Omwonenden hebben gezien dat het bedrijf tegen de regels in mest van elders aanvoert.

De brutalen hebben de halve wereld: ondanks de illegale toestanden, heeft de familie een vergunning voor uitbreiding van het varkensbedrijf aangevraagd. Het college van B&W van Oisterwijk zegt geen ”nee”. Handhaving en vergunningverlening zijn twee gescheiden zaken, aldus het college. Een ontwerpbeschikking ligt nu ter inzage.

Onbegrip bij raadslid Ruud van der Star van partij PrO. Hij reageert verontwaardigd op oisterwijksnieuws.nl: ‘’Terwijl aantoonbaar de huidige luchtwassers onvoldoende werken en de procedure daarvoor loopt, staat het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk de uitbreiding aan de Oisterwijksebaan toe.’’ Het raadslid heeft een brief gestuurd naar de GGD. Deze instantie zou positief hebben geadviseerd over de uitbreiding van het varkensbedrijf.

”Al jaren is de gezondheid van omwonenden van dit bedrijf in gevaar. Het bedrijf ligt op minder dan 250 meter van de bebouwde kom met een grote woonwijk. Direct tegenover het bedrijf bevindt zich ook een burgerwoning. Bovendien is in augustus 2016 al door de omgevingsdienst geconstateerd dat de bestaande luchtwassers onvoldoende functioneren. Dat is tot op heden het geval.”

Van der Star verwijst naar het standpunt van de landelijke GGD. Die heeft al in juni 2015 aan lagere overheden geadviseerd om geen nieuwbouw of uitbreiding toe te staan binnen 250 meter van elke burgerwoning.

”U gaat in uw advies uit van afname van emissie. Technisch gezien heeft u hier zeker gelijk in, maar de realiteit laat zien dat alles afhankelijk is van de werking van deze installaties. Uit onderzoek blijkt dat deze installaties in een groot aantal gevallen niet de emissiereductie bewerkstelligen die in optimale toestand zou kunnen worden gehaald. Toch wordt in elk onderzoek uitgegaan van deze optimale prestatie van de installatie. Kunt u ons aangeven waarom u bij dit soort adviezen uit blijft gaan van de theoretisch optimale situatie? Dit temeer omdat bij betreffend bedrijf jammer genoeg door de omgevingsdienst herhaaldelijk is geconstateerd dat deze theoretische situatie bij dit bedrijf bijna nooit bestaat.”

Geen megastal in Westend
Het Actiecomite Westend laat het er ook niet bij zitten. Er is een facebookpagina geopend: Geen megastal in het Westend. Diverse Westenders en omwonenden hebben de handen ineen geslagen en de Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk opgericht. De doelstelling is het verbeteren van de leef- en gezondheidsomstandigheden van omwonenden van intensieve veehouderijen in  het werkgebied: gemeente Oisterwijk. Pastoor Dumoulin heeft zich al op de ledenlijst laten registreren en het bestuur heeft hem tot erelid benoemd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de wijk Westend. De vereniging heeft zich aangesloten bij het Platform Minder Beesten en de Brabantse Milieufederatie gevraagd om advies.

Plannen grote mestfabriek Oss sneuvelen bij rechter

De plannen voor een grote mestfabriek op een industrieterrein in Oss zijn gesneuveld bij de rechter. Te weinig garanties dat er geen stankoverlast zal optreden, oordeelde hij op 11 juni.
De fabriek moet 500.000 ton drijfmest gaan verwerken van zo’n 200 varkensboeren uit de provincie. 45 Burgers, verenigd in Geen mestverwerking Oss, zijn tegen de verleende vergunning in beroep gegaan. De kritiek van de rechter op de vergunning was zo fundamenteel, dat het nog wel enige tijd zal duren voordat initiatiefnemer MACE een plan op tafel heeft liggen dat wel door de beugel kan.
De rechter had voorafgaand aan de zitting van 11 juni de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB) aan het werk gezet om uit te zoeken of de berekeningen in de vergunning allemaal wel klopten. Deze stelde vast dat het geuronderzoek onder de maat is. In de geurrapporten is uitgegaan van een biofilter met een rendement van 85%. Volgens de StAB is er sprake van een grove overschatting.

Meer informatie over het burgerinitiatief:
https://geenmestverwerkinginoss.nl/

Mestfabriek Wanroij leidt nog altijd tot veel klachten

Het aantal klachten over de mestfabriek Cleanergy in Wanroij (gemeente Sint Anthonis) bereikt trieste records. Het afgelopen jaar werden er  67 klachten ingediend tegenover 51 in 2015. Alle klachten waren afkomstig van negen omwonenden en bedrijven in de omgeving. Ze gingen hoofdzakelijk over stank.

Het bedrijf zit al zo’n tien jaar op een verkeerde plek. Het halve dorp Wanroy bevindt zich binnen een straal van minder dan een kilometer rond het bedrijf. Vijf jaar geleden gaf ZLTO-vertegenwoordiger Brouwers dat ook toe: “Iedereen is het erover eens dat op Molenveld geen mestvergister hoort. Maar het is nu eenmaal zo. Verplaatsen en sluiten zijn geen opties. Daarom moeten we inzetten op oplossingen.”
Boerenorganisatie ZLTO is mede-eigenaar van de mestfabriek. In 2009 is vastgesteld dat de geurnormen werden overschreden. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren in 2012 stelt Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat ZLTO de stankoverlast intensiever en nadrukkelijker zal aanpakken. Daar is kennelijk nog altijd weinig van terecht gekomen.
Andere bron van overlast is de mestvergister van de gebroeders Jan en Toine Aben in Wanroy, actief sinds 2004. Daar bevinden zich talrijke burgerwoningen binnen een cirkel van 250 meter rond het bedrijf. Hier is vooral sprake van verkeersoverlast en incidenteel van stankoverlast.

Mestverwerking: van incident naar ramp

De incidenten met mestverwerkers nemen verontrustende vormen aan. Aan de reeks incidenten kan nu een ramp worden toegevoegd: in het Vlaamse Zevekote ontsnapte op 31 maart 2017 salpeterzuur dat zich vervolgens in een giftige wolk over de omgeving verspreidde. Twee dorpen moesten worden geëvacueerd.

Recent kwamen mestvergisters in Nederland veelvuldig negatief in het nieuws: in het Brabantse Asten lekte een luchtwasser van een mestverwerkingsbedrijf ammonium in het riviertje de Aa, met massale vissterfte tot gevolg. In Nistelrode lekte honderd kubieke meter mest weg bij het verwerkingsbedrijf BioSpares. In Aalten knapte een mestsilo en kwam drie miljoen liter mest in het milieu terecht. In Warmenhuizen moest een biovergister worden stilgelegd nadat een dekzeil was gescheurd. Het was voor de tweede keer dat dit gebeurde. Bij het mestvergistingsbedrijf Ecoson in Son deed zich een grote brand voor. Eerder ontsnapte er al biogas. In Berlicum/Den Dungen werd een mestverwerker, gevestigd op 700 meter van een woonwijk, vanwege stankoverlast stilgelegd.

Ook in de buurlanden is het geregeld raak. Een paar voorbeelden: afgelopen maart kwam twee miljoen liter vloeibare mest vrij uit een biogasinstallatie in het Duitse Wuthenow. In Baden-Württemberg deed zich een ongeluk voor met een bioagasinstallatie, waardoor er een stroom mest vrijkwam die zich in de omgeving verspreidde. In Lengerich ontsnapte in september 2016 vijfhonderd liter zwavelzuur.

En nu dan die giftige wolk in Zevekote. Het bedrijf waar de lekkende tank ligt, heet Ivaco. Het verwerkt ruwe mest. Het staat te boek als innovatief en is een voorbeeld van hoe een kleinschalige vergistingsinstallatie (200 kWe) goed geïntegreerd kan worden in een landbouwbedrijf.  De bouw van deze vergistingsinstallatie werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, via een VEA-demonstratieproject. Het procedé staat beschreven in het artikel  Kunstmest uit varkensmest. Dikke en dunne fractie worden van elkaar gescheiden en de dunne fractie wordt gescrubd met salpeterzuur om zo ammoniumnitraat (NH4NO3) te produceren.

Faalcijfers ontbreken
In Nederland worden met enorme subsidies zeer veel initiatieven in gang gezet om het mestoverschot weg te werken. De reeks incidenten duidt op een wildgroei, waarbij risico’s onvoldoende in beeld zijn gebracht. De overheid trekt wel de portemonnee, maar heeft weinig zicht op de gevolgen van al het geëxperimenteer in het veld. Het RIVM gaf in 2014 een waarschuwing af: ”Het ontbreken van faalcijfers kan leiden tot een onderschatting van de externe veiligheid als de biogasinstallaties steeds groter worden en de inrichtingen van landelijke omgeving opschuiven naar (meer) bebouwde omgeving.”
Alle recente incidenten en nu zelfs een ramp onderstrepen hoe noodzakelijk het is dat de overheid niet alleen vergunningen afgeeft maar ook alle ontwikkelingen bijhoudt en de risico’s permanent inventariseert, zodat incidenten kunnen worden voorkomen.

Illegale praktijken
Behalve incidenten doen zich in de wereld van mestverwerking ook illegale praktijken voor. Zo is in 2015 een mestverwerker van Machiel Coppens aan Neerbroek 29 in Boekel stil gelegd omdat daar ook mest van andere locaties werd verwerkt, hetgeen niet is toegestaan. Het leidde tot een langslepende procedure.

Update klachten en misstanden mestverwerkers:

 • 3 mei 2017: Mestverwerker Wanroij leidt nog altijd tot klachten
 • juni 2017: Mestverwerker van Jennissen in Den Dungen wordt stilgelegd vanwege aanhoudende klachten over stankoverlast.
 • 17 juli 2017: Misstanden bij mestverwerker Heukelom
 • 27 juli 2017: Mestverwerker Ede krijgt megaboete wegens verontreinigen van milieu en riool.
 • 18 augustus 2017: extreem veel ammonium in de Aa, afkomstig van mestverwerker Den Ouden op bedrijventerrein BZOB in Helmond.
 • 23 augustus 2017: bij composteringsbedrijf Orgamex in Bladel zijn de putten overgestroomd waardoor mest en spuiwater in het riool terecht is gekomen.
 • 2 oktober 2017 Vijf mensen aangehouden bij W. Arts in Stevensbeek, op verdenking van mestfraude
 • 4 oktober 2017: acht lekkende tanks ontdekt bij mestverwerker Den Ouden in Helmond. Vier tanks in slechte conditie. Er loopt justitieel onderzoek.
 • 13 oktober 2017:  Mestverwerker Den Ouden in Helmond wordt harder aangepakt door de provincie Noord-Brabant. Het bedrijf moet diepgaand onderzoek verrichten naar maatregelen om de geurhinder in omliggende wijken te verminderen.
 • 24 oktober 2017: Biovergister Bergerden/Huissen van Groen Gas Gelderland krijgt twee nieuwe luchtwassers. Sinds juni 2017 regende het klachten over stank. Het stinkt er nog steeds, meldt een omwonende. Omwonenden hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt. Het bedrijf heeft al drie keer een dwangsom moeten betalen.
 • 26 oktober 2017: Grootschalige fraude met biovergister van Bela Biogas in Ysselstein. OM onderzoekt ook illegale lozing van stikstof op de Maas in september 2017 ten gevolge van een lekkende silo. Tijdens de doorzoeking constateerde de politie dat de interne processen bij het bedrijf onvoldoende op orde zijn. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen er worden ingenomen, hoe deze worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden doorverkocht. Hierdoor bestaat het risico dat er afvalstoffen het bedrijventerrein af gaan als mest of bodemverbeteraar, terwijl het restproduct niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.
 • 8 november 2017: Openbaar ministerie eist gevangenisstraf wegens fraude met co-vergister Enorgha in Putten. Er zijn op grote schaal afvalstoffen in de vergister gedumpt, zoals slib en afvalwater van een tank-cleaning bedrijf.
 • 23 november 2017: Last onder dwangsom voor mestvergister in Veendam wegens aanhoudende klachten over stank.
 • 7 december 2017: Mestvergister van de familie Dankers in Borgercompagnie (capaciteit 35.000 ton) veroorzaakt al jaren stankoverlast. De gemeente Veendam heeft een dwangsom opgelegd, maar die wordt geschorst door de Raad van State omdat duidelijke geurnormen in de vergunning ontbreken.
 • 20 december 2017: Bericht in Brabants Dagblad. Bij bijna de helft van de mestverwerkers die door de provincie gecontroleerd worden, zijn de laatste vijf jaar overtredingen geconstateerd. Dat antwoordt het Brabantse provinciebestuur op vragen van Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP).
 • 22 december 2017 Mestsilo geknapt bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Mest is terechtgekomen in de Leerinkbeek. De mest heeft zich verspreid over circa 500 meter, zo heeft Waterschap Rijn en IJssel bekend gemaakt.
 • 29 december 2017 Gemeente Borger Odoorn moet handhavend optreden tegen mestverwerker Drouwenerveen in verband met aanhoudende klachten over stankoverlast. Omwonenden zijn door Raad van State in het gelijk gesteld.
 • 31 januari 2018 Inval bij Nooijen in Deurne. Er wordt mest verwerkt zonder vergunning. De inval is een gevolg van een groot onderzoek naar mestfraude.
 • 28 maart 2018 Provincie Groningen wil eind maken aan illegaal mest verwerken aan de Scheemderweg in Scheemda. Het gaat om 240.000 ton mest die daar al jaren zonder vergunning wordt aangevoerd. In de omgeving is sprake van een ”bovenmatige milieu- en verkeershinder”.
 • 19 april 2018 Openbaar ministerie eist geldbooete tegen transporteur uit Sint-Anthonis die jarenlang fraudeerde met afvalstoffen voor een mestvergister in Veendam. Hij katte vetresten om in glycerine. Vetresten zijn niet toegestaan voor verwerking in een mestvergister, glycerine wel.
 • 14 mei 2018 Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke stillegging van Mestverwerking Fryslan in de gemeente Dantumadeel na dodelijk ongeval. De veiligheid op het bedrijf van Jan Scherff is ondanks het ongeval in 2016 nog steeds niet op orde.
  Bekijk deze video voor de gang van zaken op het bedrijf.
  https://youtu.be/bWl6sI7_myI
 • 12 juli 2017 NVWA ontdekt illegale mestopslag en mestverwerking op een melkveehouderij in Gemert.
 • 15 juli 2018 Inval door diverse handhavende instanties bij mestverwerker gebroeders Oude Lenferink in Fleringen.