Artikelen

KLIMAAT: BURGERS BETALEN DE VERVUILERS

De intensieve veehouderijen, mestfabrieken en vooral biovergisters zijn grote broeikasgasproducenten. Dit door de grote import van veevoer waarvoor amazone verdwijnt, de zuurstofinname van de meer dan 115 miljoen vleesproductiedieren, de uitstoot van CO2, N2O, methaangas, ammoniak, NOx, toevoeging van co-producten in biovergisters , energieverspilling door het op temperatuur houden van grote vergistingssilo’s , het pasteuriseren van mest om mestexport mogelijk te maken en zelfs het drogen van mest. Deze mest en digistaat,  moet vervolgens weer het land uit evenals 75% van het vlees. En Nederland blijft zitten met stank, fijnstof, broeikasgassen en gezondheidsrisico’s.

Subsidie
De regering stimuleert mestverwerking met SDE (stimulering duurzame energie) subsidie op geleverde stroom en allerlei milieusubsidies. Verder staat er een extra aanschafkostensubsidie voor monovergisters op stapel.
Niet uit de mest maar door de enorme input van energiedragers in vergisters wordt veel methaan geproduceerd. Dit gas moet opgewaardeerd worden en zou na menging in het gasnet kunnen worden gepompt, als dat voorhanden is. Dit zal in de praktijk weinig tot niet gebeuren omdat het kostbaar is, met het gevolg dat ondernemers veelal kiezen om het methaangas te gebruiken in gasmotoren (WKK’s) die stroom leveren. Dit kan dan, met 12 cent per KWh aan SDE subsidie, op het stroomnet worden geleverd. De warmte van deze motoren wordt in de buitenlucht geblazen of wordt gebruikt voor het indrogen van mest wat weer overlast veroorzaakt voor de omgeving.
Als plannen voor sluiting van de kolencentrales doorgaan dan zullen deze vervangen gaan worden door honderden, of misschien wel duizenden, co- en monovergisters bij veehouders. Vele kleine maken een grote en zo schiet heel Nederland er niets mee op. Met het wijzigen van beleid en het daarmede gepaard gaande rondpompen van geld lijkt het alsof de nationale economie groeit. De aannemers kunnen blijven bouwen en slopen in de agrarische wereld, de banken steken ondernemers in de schulden ten koste van de normale boer en de burger. Zij willen geen mestverwerker zijn of overlast over zich heen krijgen. Ze worden echter gedwongen door subsidies en beleid en de kleine energieverbruiker krijgt wederom de rekening gepresenteerd in de vorm van energiebelasting op elektriciteit en gas. Zij moeten de 4 miljard op gaan hoesten om de hogere SDE subsidies aan de grote boeren en mestverwerkers te betalen.

Minder dieren
Mest zou moet dienen om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden en ter veiligstelling van de voedselproductie in de toekomst. Het organische stof gehalte van de Nederlandse gronden daalt door de toepassing van drijfmest in de plaats van de vroeger gebruikte vaste mest. Door de import van voer en de specialisatie naar de intensieve veehouderij is er een overschot van 6 miljoen ton mest per jaar ontstaan.
Het aantal dieren zal moeten worden verminderd om tot een evenwicht in de mineralenhuishouding van ons land te komen. Om dit evenwicht te krijgen kan het beste worden begonnen met het afbouwen van de export van slachtrijpe dieren. Deze export levert, op dit moment, voor de boeren verlies op. De toegevoegde waarde van deze export aan de nationale economie is minimaal, zo niet negatief en de maatschappelijke kosten zijn gigantisch. Onze welvaart stijgt door minder dieren te houden. Het Landbouweconomisch instituut (LEI) berekende de totale maatschappelijke kosten van een kilogram varkensvlees op ongeveer € 3,70 terwijl de markt maar € 1,20 betaalt voor geslacht vlees. Door het houden van minder dieren worden tevens de roet-,  fijnstof-, ammoniak-, koolzuurgas-, NOx-uitstoot en de mestproductie beperkt. Het is ook mogelijk dat door het geringere aanbod de marktprijs stijgt waardoor boeren kunnen werken aan kwalitatief betere en met meer draagvlak geproduceerd vlees.

Alleen subsidie voor productie energie zonder toevoeging
Om dit te realiseren en ten behoeve van het klimaat moeten alle fiscale- en subsidieregelingen worden aangepast zodat alleen subsidies worden gegeven op productiemethoden van energie waarbij na de bouw geen enkele toevoeging behoeft te worden gedaan, zoals windturbines, waterturbines, zonnecollectoren e.d..
Om tevens de huidige uitstoot van ammoniak en fijnstof uit met name de intensieve veehouderij te verminderen zouden er stimuleringsregelingen kunnen komen zodat bestaande boeren niet behoeven te stoppen met de veehouderij maar stroom produceren met de daken van hun stallen waaraan tevens biologische luchtwassers worden gekoppeld.
Geen enkele burger of weldenkende boer zal tegen deze maatregelen zijn, immers het leefmilieu gaat erop vooruit, allerlei milieudoelstellingen komen in zicht en de gezondheidsrisico’s nemen af.
Burgers willen geen vervuilers zijn! Laat staan hieraan meebetalen!

André Vollenberg

Één reactie op “Artikelen

  1. “En Nederland blijft zitten met stank, fijnstof, broeikasgassen en gezondheidsrisico’s.” staat er in het artikel. Al erg genoeg.

    Maar dat is het niet alleen: we blijven ook zitten met overschrijdingen van oppervlakte en grondwaternormen voor o.a. nitraat – fosfaat -bestrijdingsmiddelen – antibiotica (aandeel agrarische activiteiten voor deze stoffen meer dan 50%), een sterk beschadigd bodemecosysteem met minimale biodiversiteit onder intensief gebruikte percelen en wat te denken van de al opgetreden en a.g.v. mechanisatie met nog grotere machines verder gaande bodemverdichting onder agrarische percelen. Het bodemleven wordt hierdoor ook in letterlijke zin de adem benomen. Zorgwekkende ontwikkelingen. Want is de bodem (grond -oppervlaktewater en grondwater) niet de grond van ons bestaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 3 =