Burgers verlaten huis en haard vanwege stank

Al ruim dertig jaar wonen Bert en Joke van Helvoirt aan het Laar in Berlicum. De buurman – een varkensboer – ontwikkelde langs illegale weg zijn bedrijf, waardoor ze al sinds 2009 in een ondraaglijke stank zitten. Dankzij de legalisatiepolitiek van de gemeente Sint Michielsgestel kreeg de varkensboer in plaats van een boete de benodigde vergunning.
Omdat de buurman nog verder wil uitbreiden (naar 3000 varkens en 11.000 biggen) en de gemeente daaraan wil meewerken, moeten Bert en Joke nu huis en haard verlaten. De gemeente koopt ze uit en geeft daarmee een duidelijk signaal af: in het buitengebied hebben we liever boeren dan burgers.
”Ik had hier echt niet weg gewild, maar ik kan niet meer tegen de stank”, zegt Bert van Helvoirt in het Brabants Dagblad. Zijn huis wordt gesloopt. Op die plek komen boompjes te staan voor de ”landschappelijke inpassing” van het varkensbedrijf van de gebroeders Van der Heijden.
De gemeente denkt het geld voor de uitkoop – ruim zeven ton – terug te krijgen van de varkensboer. Het bedrijf kan daar immers subsidie voor aanvragen. De gemeente zou zich dus financieel niet in de eigen vingers snijden. Dat uiteindelijk de belastingbetaler toch opdraait voor de kosten van een constructie die de agrarische sector bevoordeelt en de burger benadeelt – daar hebben ze het in Sint-Michielsgestel maar even niet over.

Mestverwerking: van incident naar ramp

De incidenten met mestverwerkers nemen verontrustende vormen aan. Aan de reeks incidenten kan nu een ramp worden toegevoegd: in het Vlaamse Zevekote ontsnapte op 31 maart 2017 salpeterzuur dat zich vervolgens in een giftige wolk over de omgeving verspreidde. Twee dorpen moesten worden geëvacueerd.

Recent kwamen mestvergisters in Nederland veelvuldig negatief in het nieuws: in het Brabantse Asten lekte een luchtwasser van een mestverwerkingsbedrijf ammonium in het riviertje de Aa, met massale vissterfte tot gevolg. In Nistelrode lekte honderd kubieke meter mest weg bij het verwerkingsbedrijf BioSpares. In Aalten knapte een mestsilo en kwam drie miljoen liter mest in het milieu terecht. In Warmenhuizen moest een biovergister worden stilgelegd nadat een dekzeil was gescheurd. Het was voor de tweede keer dat dit gebeurde. Bij het mestvergistingsbedrijf Ecoson in Son deed zich een grote brand voor. Eerder ontsnapte er al biogas. In Berlicum/Den Dungen werd een mestverwerker, gevestigd op 700 meter van een woonwijk, vanwege stankoverlast stilgelegd.

Ook in de buurlanden is het geregeld raak. Een paar voorbeelden: afgelopen maart kwam twee miljoen liter vloeibare mest vrij uit een biogasinstallatie in het Duitse Wuthenow. In Baden-Württemberg deed zich een ongeluk voor met een bioagasinstallatie, waardoor er een stroom mest vrijkwam die zich in de omgeving verspreidde. In Lengerich ontsnapte in september 2016 vijfhonderd liter zwavelzuur.

En nu dan die giftige wolk in Zevekote. Het bedrijf waar de lekkende tank ligt, heet Ivaco. Het verwerkt ruwe mest. Het staat te boek als innovatief en is een voorbeeld van hoe een kleinschalige vergistingsinstallatie (200 kWe) goed geïntegreerd kan worden in een landbouwbedrijf.  De bouw van deze vergistingsinstallatie werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, via een VEA-demonstratieproject. Het procedé staat beschreven in het artikel  Kunstmest uit varkensmest. Dikke en dunne fractie worden van elkaar gescheiden en de dunne fractie wordt gescrubd met salpeterzuur om zo ammoniumnitraat (NH4NO3) te produceren.

Faalcijfers ontbreken
In Nederland worden met enorme subsidies zeer veel initiatieven in gang gezet om het mestoverschot weg te werken. De reeks incidenten duidt op een wildgroei, waarbij risico’s onvoldoende in beeld zijn gebracht. De overheid trekt wel de portemonnee, maar heeft weinig zicht op de gevolgen van al het geëxperimenteer in het veld. Het RIVM gaf in 2014 een waarschuwing af: ”Het ontbreken van faalcijfers kan leiden tot een onderschatting van de externe veiligheid als de biogasinstallaties steeds groter worden en de inrichtingen van landelijke omgeving opschuiven naar (meer) bebouwde omgeving.”
Alle recente incidenten en nu zelfs een ramp onderstrepen hoe noodzakelijk het is dat de overheid niet alleen vergunningen afgeeft maar ook alle ontwikkelingen bijhoudt en de risico’s permanent inventariseert, zodat incidenten kunnen worden voorkomen.

Illegale praktijken
Behalve incidenten doen zich in de wereld van mestverwerking ook illegale praktijken voor. Zo is in 2015 een mestverwerker van Machiel Coppens aan Neerbroek 29 in Boekel stil gelegd omdat daar ook mest van andere locaties werd verwerkt, hetgeen niet is toegestaan. Het leidde tot een langslepende procedure.

Update klachten en misstanden mestverwerkers:
3 mei 2017: Mestverwerker Wanroij leidt nog altijd tot klachten
juni 2017: Mestverwerker van Jennissen in Den Dungen wordt stilgelegd vanwege aanhoudende klachten over stankoverlast.
17 juli 2017:
Misstanden bij mestverwerker Heukelom
27 juli 2017: Mestverwerker Ede krijgt megaboete wegens verontreinigen van milieu en riool.
18 augustus 2017: extreem veel ammonium in de Aa, afkomstig van mestverwerker Den Ouden op bedrijventerrein BZOB in Helmond.
23 augustus 2017: bij composteringsbedrijf Orgamex in Bladel zijn de putten overgestroomd waardoor mest en spuiwater in het riool terecht is gekomen.
2 oktober 2017 Vijf mensen aangehouden bij W. Arts in Stevensbeek, op verdenking van mestfraude
4 oktober 2017: acht lekkende tanks ontdekt bij mestverwerker Den Ouden in Helmond. Vier tanks in slechte conditie. Er loopt justitieel onderzoek.
13 oktober 2017:  Mestverwerker Den Ouden in Helmond wordt harder aangepakt door de provincie Noord-Brabant. Het bedrijf moet diepgaand onderzoek verrichten naar maatregelen om de geurhinder in omliggende wijken te verminderen.
24 oktober 2017: Biovergister Bergerden/Huissen van Groen Gas Gelderland krijgt twee nieuwe luchtwassers. Sinds juni 2017 regende het klachten over stank. Het stinkt er nog steeds, meldt een omwonende. Omwonenden hebben er geen vertrouwen in dat het nog goed komt. Het bedrijf heeft al drie keer een dwangsom moeten betalen.
26 oktober 2017: Grootschalige fraude met biovergister van Bela Biogas in Ysselstein.
OM onderzoekt ook illegale lozing van stikstof op de Maas in september 2017 ten gevolge van een lekkende silo. Tijdens de doorzoeking constateerde de politie dat de interne processen bij het bedrijf onvoldoende op orde zijn. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen er worden ingenomen, hoe deze worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden doorverkocht. Hierdoor bestaat het risico dat er afvalstoffen het bedrijventerrein af gaan als mest of bodemverbeteraar, terwijl het restproduct niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.
8 november 2017: Openbaar ministerie eist gevangenisstraf wegens fraude met co-vergister Enorgha in Putten. Er zijn op grote schaal afvalstoffen in de vergister gedumpt, zoals slib en afvalwater van een tank-cleaning bedrijf.
23 november 2017: Last onder dwangsom voor mestvergister in Veendam wegens aanhoudende klachten over stank.
7 december 2017: Mestvergister van de familie Dankers in Borgercompagnie (capaciteit 35.000 ton) veroorzaakt al jaren stankoverlast. De gemeente Veendam heeft een dwangsom opgelegd, maar die wordt geschorst door de Raad van State omdat duidelijke geurnormen in de vergunning ontbreken.
20 december 2017: Bericht in Brabants Dagblad. Bij bijna de helft van de mestverwerkers die door de provincie gecontroleerd worden, zijn de laatste vijf jaar overtredingen geconstateerd. Dat antwoordt het Brabantse provinciebestuur op vragen van Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP).
22 december 2017 Mestsilo geknapt bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Mest is terechtgekomen in de Leerinkbeek. De mest heeft zich verspreid over circa 500 meter, zo heeft Waterschap Rijn en IJssel bekend gemaakt.
29 december 2017 Gemeente Borger Odoorn moet handhavend optreden tegen mestverwerker Drouwenerveen in verband met aanhoudende klachten over stankoverlast. Omwonenden zijn door Raad van State in het gelijk gesteld.
31 januari 2018 Inval bij Nooijen in Deurne. Er wordt mest verwerkt zonder vergunning. De inval is een gevolg van een groot onderzoek naar mestfraude.