”Waanzin om kippen buiten te laten lopen”

”Het is waanzin om kippen buiten te laten lopen. Waar zijn we mee bezig?” zei huisarts Alfons Olde Loohuis op het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in Den Bosch. Hij deed zijn uitspraak nadat wethouder Aart de Kruijff uit Barneveld had vastgesteld dat alle aandacht voor dierenwelzijn het ”stofvraagstuk” ernstig heeft vergroot. Kippen die scharrelen produceren namelijk veel meer fijnstof. ”Moeten we niet eens aan ons eigen welzijn gaan denken?”, vroeg De Kruijff zich af.

In de Gelderse Vallei gaan ze nu alle pluimveehouders langs om te kijken welke maatregelen ze kunnen treffen zodat de emissie van fijnstof naar beneden kan. Leidraad daarbij zijn de zogeheten best beschikbare technieken (BBT). Volgens Dick Heederik, hoofdonderzoeker van het grote onderzoek naar Veehouderij en gezondheid omwonenden, moet er meer en gedetailleerd gemeten worden, ”zodat we een goed beeld krijgen van wat daar gebeurt. Daar liggen enorm veel kansen.”

Het is bekend dat ten gevolge van het verbod op legbatterijen, de opkomst van scharrelstallen en vrije uitloopstallen de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen met een factor 16 is verhoogd. Uit het onderzoek van Heederik en anderen blijkt dat met name de emissies van fijnstof uit pluimveehouderijen en de edotoxinen die daarop meeliften, voor gezondheidsproblemen zorgen. Dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen, komt mede door berekeningen die de werkelijke effecten onvoldoende aan het licht brengen. ”Er is weinig aandacht geweest voor validatie van modellen”, zei Heederik. ”Daar betalen we nu de prijs voor.”

De werkgroep max 5 odeur bracht tijdens het symposium ook de noodzaak van geurmetingen in. De werkgroep is groot voorstander van zogeheten e-noses. De modellen waarmee geuruitstoot berekend wordt, geven onvoldoende inzicht in de werkelijke geurbelasting.

Meer lezen over het symposium? Ga naar www.kennisplatformveehouderij.nl

Ruim 200.000 mensen in zeer veedichte gebieden

In gebieden met 15 of meer veehouderijen wonen meer dan 200.000 mensen. Dat heeft het televisieprogramma De Monitor becijferd. Volgens de wetenschappers die het recente onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid hebben onderzocht, vormt een dergelijke concentratie van vee een gezondheidsrisico.

De Monitor is nagegaan om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. De resultaten van een data-analyse zijn weergegeven op een kaart.

gebieden-met-binnen-1-km-minimaal-15-veehouderijen

Meer lezen? Kijk op de website van De Monitor

Brede maatschappelijke steun voor rijksnormen bescherming gezondheid

Natuur- en milieuorganisaties en burgergroeperingen willen dat de rijksoverheid de gezondheid van burgers beter beschermt. Ze pleiten voor een basisbeschermingsniveau waarvan gemeenten niet kunnen afwijken. Dit stellen ze in een reactie op de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur, behorende bij de nieuwe Omgevingswet.

Volgens de organisaties beschermen de huidige milieunormen de volksgezondheid onvoldoende. Zoals ook de Gezondheidsraad in haar advies *) opmerkt, treedt relatief veel ziektelast als gevolg van luchtverontreiniging en geluidbelasting, op onder de normen. De Omgevingswet heeft als doel het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Dat gaat verder dan een ‘aanvaardbare’ kwaliteit. Het is teleurstellend, aldus de organisaties, dat de ontwerpbesluiten om een aantal redenen onvoldoende bijdragen aan het realiseren van dat doel. Daarbij wordt een aantal mensenrechten geschonden (recht op leven, recht op gezondheid). Meer ambitie op rijksniveau is noodzakelijk. Die ambitie vinden de organisaties echter niet terug in de wetgeving. ”De rijksomgevingswaarden voor luchtkwaliteit in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving worden niet op het niveau gebracht waarop de WHO aandringt. Wij juichen toe dat gemeenten strengere normen mogen stellen, maar onvoldoende ambitie op rijksniveau betekent dat de gezondheid van mensen afhangt van de gemeente waar zij wonen.”

Geur
De organisaties gaan onder meer in op het thema geur en veehouderij. De bestaande geurnormen zijn niet gebaseerd op een relatie tussen geurbelasting en geurhinder, constateren de organisaties. Dat moet in de nieuwe wetgeving beter geregeld worden. Ze vinden het wenselijk dat de toekomstige geurnormen beter aansluiten bij de relatie tussen geurhinder en geurbelasting en dat een maximaal aanvaardbaar percentage hinder de norm bepaalt. De nieuwe normen kunnen gebaseerd worden op de wetenschappelijke onderzoeken van de IRAS en GGD’s, aldus de natuur- en milieuorganisaties, waaronder de werkgroep max 5 odeur.

Om rekening te kunnen houden met cumulatie van geur stellen de organisaties voor in de instructieregels voor gemeentelijke omgevingsplannen een verplichting op te nemen voor een planmatige verdeling van gebruiksruimte, mede gericht op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en niet alleen op het (her-)verdelen van beschikbare milieuruimte.

De reactie gaat in op de zeer vele aspecten van de leefomgeving die via onder meer het Besluit Actviteiten Leefomgeving en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving worden geregeld. De reactie is ondertekend door Natuur- en Milieu, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, LandschappenNL, WNF, Waddenvereniging, Max 5 odeur, Vereniging Leefmilieu en Longfonds.

*) Meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid

Klik hier voor de volledige reactie-op-amvbs-omgevingswet

Minder stank vleeskuikens door strengere geuremissiefactor

Houders van vleeskuikens kunnen door een strengere geuremissiefactor bij een uitbreiding van hun bedrijf veel minder kippen houden dan tot dusver was toegestaan. De nieuwe emissiefactor gaat per 1 oktober in.

Het rekenen met een hogere factor (0,33 in plaats van 0,24 odourunits per dier per seconde) heeft voor bestaande situaties geen gevolgen. Wel zijn er negatieve gevolgen voor de maximale uitbreidingsruimte die op een locatie beschikbaar is. Daarnaast geldt de hogere geuremissiefactor ook voor nieuwe locaties waar vleeskuikens gehouden gaan worden. Omdat er geen overgangsrecht is geformuleerd, is het moment van het definitieve besluit over een vergunningaanvraag – voor of na 1 oktober – bepalend voor het hanteren van de emissiefactor. Voor meldingsplichtige bedrijven geldt het moment van melding.

De factor is met 37,5% omhoog gegaan. Wie plannen had om 100.000 vleeskuikens te gaan houden, kan vanwege de nieuwe geuremissiefactor niet meer dan 73.000 vleeskuikens houden. Door het naar boven bijstellen van geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens kan lokaal geurhinder voorkomen worden, aldus het bericht in de Staatscourant van 19 september.

De nieuwe emissiefactor is het gevolg van de evaluatie wet geurhinder veehouderij, waaraan ook de werkgroep max 5 odeur heeft deelgenomen. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan het herijken van emissiefactoren, reductiepercentages en berekeningsmethoden van bepaalde diercategorieën. Met name bij vleeskuikens wordt er een groot verschil geconstateerd tussen de berekende geurbelasting en de daadwerkelijke geurbelasting en geurbeleving, aldus staatssecretaris Dijksma in een toelichting op het besluit.

Ook voor luchtwassers in vleeskuikenstallen gelden nieuwe factoren. In alle gevallen wordt de factor verhoogd:
chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie, wordt 0,23 (was 0,17)
chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie (BWL 2007.05.V5) wordt 0,20 (was 0,14)
biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie wordt 0,18 (was 0,13)
biofilter 45% geurreductie wordt 0,18 (was 0,13)

Bron: Staatscourant

Minimale veranderingen in geurbeleid Sint Michielsgestel

Steeds meer gemeenten stellen in de strijd tegen stankoverlast hun geurnormen voor veehouderijen bij. Zo ook Sint Michielsgestel. De veranderingen zijn echter minimaal. De normen voor het buitengebied gaan in deze Brabantse gemeente weliswaar naar beneden van 14 odeur naar 10 odeur, maar bedrijven die nu meer stinken dan de norm, krijgen geen beperkingen opgelegd. Alleen als ze gaan vernieuwen, moeten ze aan de nieuwe normen voldoen. De vraag is echter of 10 odeur veel helpt. Een bedrijf dat onder die norm blijft, kan nog altijd behoorlijk stinken.

Ook in de afstanden tussen veehouderijen en omwonenden voert de gemeente Sint Michielsgestel een minimale aanpassing door: voor nieuwe bedrijven en bedrijfsuitbreidingen geldt in de bebouwde kom voortaan een afstand van 100 meter (was 50 meter) en in het buitengebied 50 meter (was 25 meter). Dat is nog altijd veel minder dan de 250 meter die vanuit het oogpunt van volksgezondheid al jaren lang door de GGD wordt geadviseerd.

De aanpassingen in het geurbeleid van Sint Michielsgestel bieden geen definitieve oplossing voor omwonenden van veehouderijen. Ook de boeren zijn er niet gelukkig mee. Voor hen zijn de aanpassingen veel te streng. De lokale afdeling van ZLTO reageert daarom zeer teleurgesteld. ‘De norm gaat zo ver naar beneden dat het voor ondernemers niet meer interessant is om hun bedrijf te verbeteren’, zegt afdelingsvoorzitter Pedro van Hedel op de website Nieuwe Oogst.

Lees meer over stank in de gemeente Sint Michielsgestel op www.geendankmaarstank.nl

Record aan dwangsommen voor megakippenboer in Friesland

Megakippenboer Tsjep Jorritsma uit het Friese Tzummarum hangt een record aan dwangsommen boven het hoofd als hij niet op zeer korte termijn een groot aantal overtredingen ongedaan maakt. Aan de overtredingen zit een prijskaartje van in totaal €750.000.

Na aanhoudende stankoverlast en langdurig klagen hebben omwonenden het voor elkaar gekregen dat er een grootscheepse inspectie op het bedrijf is uitgevoerd. Daarbij heeft de Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO) assistentie gekregen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De controleurs hebben zeer ernstige overtredingen vastgesteld, zoals:

  • een overbezetting van de stallen (371.300 vleeskuikens vergund, 406.240 aanwezig),
  • het ontbreken van stuwbakken bij de ventilatoren (noodzakelijk om stankoverlast tegen te gaan),
  • luchtwassers die niet goed functioneren,
  • gebruik van niet-vergunde middelen in de luchtwassers,
  • ammoniakgassen die niet worden gemeten,
  • stank in de hydrolyseput en ammoniakdampen in de hydrolyseloods,
  • gebrekkige registratie beluchting in de stallen,
  • rondslingerend asbest,
  • ondeugdelijke opslag van gevaarlijke stoffen.

Jorritsma had op het moment van de controle aan de Hoarnestreek in Tzummarum elf stallen met vleeskuikens in gebruik, drie biovergistersilo’s, twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties en een mestverwerkingsinstallatie. Het bedrijf bevindt zich aan de rand van de Waddenzee, een hoogwaardig natuurgebied. Al in 1996 heeft de megakippenboer een mega-uitstoot van van 13.760 NH3 kg/jr vergund gekregen. Een actuele NB-wet vergunning ontbreekt echter. Ook een overtreding die zo spoedig mogelijk ongedaan moet worden gemaakt, stellen de controleurs in hun verslag vast.

Terwijl in omgevingsvergunningen telkens is aangegeven dat de situatie zal verbeteren en de overlast zal afnemen, klagen omwonenden al geruime tijd over stank- en geluidsoverlast. Ze maken melding van gezondheidsproblemen, zoals longproblemen en hoofdpijn. De ellende begon pas goed toen de eerste biovergister in gebruik werd genomen. De GGD Friesland heeft onlangs een inventarisatie gemaakt van de klachten.

Jorritsma mag graag met enige trots over zijn bedrijf vertellen, zoals in deze video:

Zie verder: De buren van Tsjep Jorritsma

”Zorgvuldige dialoog” blijkt een schijnvertoning

Het lijkt zo mooi: veehouder en omwonenden in Noord-Brabant moeten een zorgvuldige dialoog met elkaar aangaan om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. Maar de rechter heeft van dit ”vereiste” nu een lachertje gemaakt. Hij kon ook niet veel anders, want de zorgvuldige dialoog is niets meer en niets minder dan een schijnvertoning, een zoethoudertje voor lastige buren.

De rechtbank van Oost Brabant heeft in een zaak tegen de gemeente Sint Anthonis bepaald dat het voldoende is wanneer omwonenden en veehouder elkaar ontmoeten, er informatie wordt uitgewisseld wordt over het project en omwonenden de gelegenheid krijgen hierop te reageren. Het is niet noodzakelijk dat iedereen in de omgeving daadwerkelijk verschijnt op een dialoogbijeenkomst. Een resultaat (in de vorm van een alternatief of van instemming met het project) is evenmin vereist. Geen enkele inspanningsverplichting dus; de wens om meer maatschappelijk draagvlak te krijgen, is een wassen neus.

De rechtbank deed de uitspraak in een zaak rond een bedrijfsuitbreiding van een varkenshouder. Hij had op 3 juli 2014 zijn plannen voorgelegd en toegelicht aan omwonenden. De omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Op de voorlichtingsbijeenkomst konden omwonenden reageren op de plannen en in samenspraak de wijze van uitvoering bezien. Dat was voldoende, aldus de rechtbank.

Boeren krijgen zorgplicht in nieuwe Omgevingswet

Boeren krijgen, net als andere bedrijven, in de nieuwe Omgevingswet een zorgplicht. Ze zijn verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Ze moeten daarbij zogeheten best beschikbare technieken toepassen om de luchtkwaliteit te beschermen en geluidhinder, trillingen, lichthinder en geurhinder te voorkomen of te beperken.

Dit staat in het ontwerp Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) waarop tot 16 september via internet gereageerd kan worden. Net als op het ontwerp Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). Deze twee algemene maatregelen van bestuur worden toegevoegd aan de Omgevingswet die al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. De Omgevingswet zal in 2019 worden ingevoerd.

Het BAL bevat de regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om daarvan af te wijken en wanneer een vergunning nodig is.
Het BKL bevat onder meer de inhoudelijke normen die richtinggevend zijn voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Beleidsvrijheid
Kenmerkend voor de Omgevingswet is de beleidsruimte die lagere overheden daarbij krijgen. Zij mogen van de normen afwijken. Ze kunnen sturend optreden met aangepaste normen en met maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Die beleidsvrijheid kan twee kanten op werken: in het voordeel van de ondernemer of in het voordeel van omwonenden. Er is een handreiking in de maak voor het toepassen van best beschikbare technieken die geurhinder tegengaan. De handreiking wordt opgesteld in een overleg van het ministerie van I&M, Wageningen Universiteit, agrarische sector, GGD’en, vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en gemeenten, Milieufederaties en burgergroeperingen (werkgroep max 5 odeur). Ook is er een handreiking in de maak voor gezondheid en veehouderij.

Maatwerkvoorschriften
Als burgers vinden dat de fysieke leefomgeving onevenredig wordt aangetast door een activiteit, kunnen zij het bevoegd gezag vragen om een maatwerkvoorschrift te stellen. Door het verruimen van de bevoegdheden voor maatwerk in het BAL, neemt ook de mogelijkheid toe om dergelijke verzoeken te doen. De beslissing op dat verzoek is een besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.
Burgers moeten geïnformeerd worden over veranderingen in hun leefomgeving. Milieubelastende activiteiten moeten worden gepubliceerd. Dat is nu al zo en dat blijft zo. Een echte verbetering is dat geurverordeningen, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt, straks tot het verleden behoren. Afwijkingen van normen moeten worden opgenomen in een democratisch vast te stellen omgevingsplan, waartegen ook weer bezwaar en beroep mogelijk is.

Geluidsnormen gaan omhoog
Tot 16 september kan iedereen zijn mening geven over het BKL en het BAL. Vooral over de hoogte van de normen valt het nodige te zeggen. Die voor fijnstof gaan niet naar beneden, die voor geur zijn voorlopig (in afwachting van de evaluatie Wet Geurhinder Veehouderij), normen voor endotoxinen ontbreken, die voor geluid gaan omhoog voor het landelijk gebied en rustige woonwijken. Daar gaat voor de nacht 40 dB(A) gelden, terwijl dat nu 30 dB(A) is. Een aanzienlijke verslechtering dus voor de burgers. Via de internetconsultatie kan daartegen geprotesteerd worden. Hieronder vind je een link naar de concept-inbreng van de werkgroep max 5 odeur. Je kunt een reactie plaatsen, dan nemen we die op in ons document.

Klik hier voor het BAL
Klik hier voor het BKL
Inbreng burgerwerkgroep max 5 odeur BKL en BAL (concept)

Denen onderzoeken e-noses bij varkensstallen

Deense onderzoekers van de Universiteit van Aarhus hebben een verband kunnen leggen tussen de chemische samenstelling van de lucht rond een varkensstal en de stankoverlast die omwonenden ervaren. Dankzij dit onderzoek kan objectief worden vastgesteld of geurreducerende maatregelen effect hebben.

De onderzoekers maakten gebruik van een zogeheten proton transfer reaction-massaspectrometer (PTR-MS) en hebben met deze ”e-noses” 115 luchtmonsters genomen in en rond vier varkensfokkerijen. Ze analyseerden de lucht ter plekke, en vulden er ook plastic zakken mee die ze later in ‘echte’ labs opnieuw lieten analyseren. De waarnemingen van de massaspectrometer zijn tegelijkertijd uitgevoerd met die van een olfactometer, bemand door vier menselijke proefpersonen die hun eigen interpretatie van de geur gaven. Zo kon er een link worden gelegd tussen de ‘geurervaring’ van de proefpanels en de concentraties van 21 stoffen en stofgroepen in de luchtmonsters. De met PTR-MS vastgestelde concentraties bleken daarbij inderdaad heel aardig de reactie van de proefpersonen te voorspellen.
Het onderzoek wordt voortgezet. Bekeken wordt of een massaspectrometer een instrument kan zijn voor regelgeving.

Een stal zonder stank. Te mooi om waar te zijn?

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-07-12 05:46:49Z | | Een stal zonder stank. Varkens en kippen houden zonder overlast voor de omgeving. Bijna te mooi om waar te zijn. Toch kan het, volgens Sweco en Agrifirm Exlan, twee bedrijven die de zogeheten Zero-stal ontwikkelden. Geen lelijk bakbeest in het landschap, maar een fraai ogend onderkomen waar het goed toeven is voor varkens of andere dieren. Ongeveer een derde duurder dan een gangbare stal. In 2017 moet de eerste demostal gerealiseerd zijn.

Het concept is ontwikkeld samen met het netwerk Innovatie Agro&Natuur van het ministerie van Economische Zaken. ”Op termijn kan het zero-stalconcept antwoord geven op de milieutechnische en maatschappelijke voorwaarden die worden gesteld aan de veehouderij. Het zorgt voor een verantwoorde en toekomstbestendige ontwikkeling van de sector. De hogere investering wordt terugverdiend door betere technische resultaten en mogelijke extra opbrengsten door afzet in een ketenconcept”, aldus de initiatiefnemers. Met dat laatste bedoelen ze dat het vlees kan worden verkocht als een ”zero-product”, een product dat goed is mens, dier en milieu.
Het zeshoekige ontwerp doet denken aan de reeds bestaande Rondeelstallen. Dat zijn echter geen zero-stallen. Rondeelstallen zijn vooral bedoeld om het welzijn van de gehouden dieren te verbeteren. Het milieu en de volksgezondheid zijn niet gebaat bij een Rondeelstal. In een zero-stal wordt alle lucht gezuiverd, waardoor de emissies van niet alleen geur, maar ook fijnstof en ammoniak op nul uitkomen, beloven Sweco en Agrifirm Exlan.